(Privacyverklaring S.O.S. Antwerpen – Versie 28 april 2020)​

S.O.S. Antwerpen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. S.O.S. Antwerpen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

S.O.S. Antwerpen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

S.O.S. Antwerpen

Queteletcentrum – Vakgroep Geschiedenis

Sint-Pietersnieuwstraat 35

B-9000 Gent

sosantwerpen@ugent.be

www.sosantwerpen.be is een website van S.O.S. Antwerpen.

Inhoud van deze privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door S.O.S. Antwerpen verwerkt ten behoeve van de uitvoering van onze missie:

S.O.S. Antwerpen is een burgerwetenschapsproject van de Universiteit Gent. Het project is een samenwerking tussen het Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek en het Instituut voor Publieksgeschiedenis van de Universiteit Gent, het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen, het Stadsarchief Antwerpen en Histories vzw. Het project wordt gefinancierd door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse Regering en ondersteund door Scivil.

Het doel van dit project is om een kwalitatief hoogstaande databank van doodsoorzaken van de Antwerpse bevolking te creëren op basis van het doodsoorzakenregister bewaard in het stadsarchief Antwerpen. Het Antwerpse doodsoorzakenregister (1820-1946) is een van de pronkstukken van het rijke patrimonium van historische bronnen waarover Vlaanderen beschikt. Omdat dit gigantische handgeschreven register nog niet gedigitaliseerd is, wordt het weinig gebruikt, hoewel het een enorme schat aan demografische, medische en sociale gegevens bevat. Met hulp van bereidwillige burgers willen we het register ontsluiten en meer bekend maken bij zowel academici als het brede publiek door het register te digitaliseren, te transcriberen, te analyseren en te valoriseren.

De ambitie van S.O.S. Antwerpen is om het onderzoek naar ziekte en sterfte in Vlaanderen te faciliteren en te stimuleren door een uniek en betrouwbaar langetermijnbestand van doodsoorzaken digitaal beschikbaar te stellen voor een ruim publiek aan geïnteresseerden zoals academici, genealogen, heemkundigen, maar ook andere burgers met interesse in gezondheid en sterfte. Op die manier willen we het wetenschappelijk onderzoek naar gezondheid in het verleden een sterke impuls geven en bij het brede publiek een groter historisch besef creëren van enerzijds de enorme vooruitgang in volksgezondheid en levensstandaard gedurende de laatste twee eeuwen, en anderzijds de historische wortels van sociale ongelijkheden in gezondheid naargelang beroep, afkomst, leeftijd en geslacht. De deelnemende burgers dragen niet alleen bij tot de dataverzameling, maar kunnen – in contact met andere deelnemers en academici – hun wetenschappelijke geletterdheid ook vergroten door de data te helpen analyseren en valoriseren. Om het brede publiek zo nauw mogelijk te betrekken, organiseren we ook activiteiten in de vijf Vlaamse provincies. Zo brengt S.O.S. Antwerpen – via haar thematiek én methodiek – wetenschap en burgers dichter bij elkaar.

Om de missie tot uitvoering te brengen worden de persoonsgegevens verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden:
 • voor het versturen van uitnodigingen voor evenementen en workshops;
 • voor het versturen van nieuwsbrieven en projectupdates;
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van S.O.S. Antwerpen;
 • om expertise te kunnen opbouwen rond crowd-sourcing;
 • het mee communiceren van nieuws, activiteiten, publicaties en andere relevante informatie van, voor en over S.O.S. Antwerpen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u bijhouden:

 • E-mailadres (noodzakelijk)
 • Voor- en familienaam (optioneel)
 • Organisatie (optioneel)
 • Postcode (noodzakelijk)
 • IP-adres (automatisch)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Er kunnen foto- of camerabeelden genomen worden als u deelneemt aan onze activiteiten. Indien u niet gefotografeerd of gefilmd wil worden dient u ons dit schriftelijk mee te delen voor de aanvang van een activiteit. De verworven beelden worden enkel in het kader van promotie en communicatie van S.O.S. Antwerpen verwerkt. De verworven beelden worden nooit zonder voorafgaande toestemming aan derde partijen verstrekt.

De verwerking van de persoonsgegevens door S.O.S. Antwerpen gebeurt op basis van volgende wettelijke basis: toestemming. Via het aanmelden van de nieuwsbrief of het inloggen op het invoerplatform van Vele Handen geeft u meteen de toestemming aan S.O.S. Antwerpen om uw gegevens te gebruiken om onze missie tot uitvoering te brengen.

We beheren de inschrijvingen op de nieuwsbrief via het Amerikaanse platform ‘Mailchimp’. Indien u dit wenst, kan u zich steeds uitschrijven via de weblink die u onderaan elke nieuwsbrief vindt. U kan uw vraag om de nieuwsbrief niet meer te ontvangen ook richten aan sosantwerpen@ugent.be .

Via het platform van Vele Handen dat wordt beheerd door Picturae ontvangen wij tevens de identificatiegegevens die u aan hen verschaft zoals uw gebruikersnaam, e-mailadres, naam en familienaam (verplicht) en eventueel uw geboortedatum, geslacht en woonplaats (optioneel).

 

Uw gegevens zijn veilig bij ons. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • ontwikkelen en beheren van de ICT-infrastructuur en website van het project S.O.S. Antwerpen;
 • het verspreiden van nieuwsbrieven, uitnodigingen en publicaties (Mailchimp.com);
 • het statistisch analyseren van het websitegebruik (Google Analytics).

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Op de website van S.O.S. Antwerpen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. S.O.S. Antwerpen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

S.O.S. Antwerpen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website van S.O.S. Antwerpen gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google Analytics en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie.

S.O.S. Antwerpen geeft Google geen toestemming om via S.O.S. Antwerpen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

S.O.S. Antwerpen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens die geen meerwaarde bieden in het kader van archivering van het verenigingsleven voor het algemeen belang worden niet langer dan 5 jaar bewaard.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens S.O.S. Antwerpen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

De website van S.O.S. Antwerpen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te verzekeren dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door S.O.S. Antwerpen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met S.O.S. Antwerpen via sosantwerpen@ugent.be.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sosantwerpen@ugent.be. S.O.S. Antwerpen zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

S.O.S. Antwerpen kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we in dat geval een aankondiging doen op onze website www.sosantwerpen.be.

Klink hier om een PDF van deze privacyverklaring te downloaden.